Publikacje
Każdą prowadzoną sprawę traktuję jako wyzwanie i okazje do intelektualnego pojedynku na argumenty. Poszukuję najlepszych rozwiązań i strategii, aby na zakończenie dostrzec satysfakcję i zadowolenie Klienta.
Proponuję Klientom najlepsze rozwiązania, często nowatorskie i przełamujące poglądy prezentowane w literaturze i orzecznictwie. Połączenie doświadczenia zawodowego i działalności naukowej pozwala mi skutecznie prowadzić sprawy, które inni uznają z góry za przegrane.

Publikacje

Działalność zawodową pogłębiamy poprzez prowadzenie badań naukowych. Efektem są liczne artykuły naukowe publikowane w najważniejszych czasopismach branżowych m.in. Przeglądzie Sądowym, Przeglądzie Prawa Handlowego, Palestrze, Monitorze Prawniczym, Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych. Publikujemy także w prasie codziennej – Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazecie Prawnej. Na naszej stronie prowadzimy także bloga, na którym dzielimy się ciekawymi zagadnieniami prawnymi, z którymi mierzymy się w codziennej pracy.

 1. The victim – a great actor in a minor role? A comparative perspective, European Criminal Law Review 2021/1; współautorstwo Łukasz Duśko 
 2. Poufność w kontakcie z obrońcą na wstępnym etapie postępowania karnego – analiza regulacji 73 § 2 oraz art. 245 § 1 Kodeksu postępowania karnego w świetle standardów konstytucyjnych, unijnych i konwencyjnych, Palestra 9/2020; współautorstwo Mateusz Korzeniak
 3. Przedterminowe warunkowe zwolnienie w kontekście przyjęcia do wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej – rozważania na tle praktyki orzeczniczej, Monitor Prawniczy 2020/8; współautorstwo Łukasz Duśko
 4. Karalność za wykroczenie jako okoliczność ograniczająca możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, Przegląd Prawa Handlowego 2020/8; współautorstwo Łukasz Duśko
 5. Odpowiedzialność karna notariusza za przestępstwo tzw. fałszu intelektualnego dokumentu, Rejent 2020/7; współautorstwo Łukasz Duśko
 6. Zakres temporalny uprawnienia do kierowania pojazdem na terytorium Polski w oparciu o prawo jazdy wydane w innym państwie, Paragraf na drodze 2020/2;  współautorstwo Łukasz Duśko
 7. „Postępowanie karne z oskarżenia publicznego” jako przesłanka zawieszenia rektora w pełnionej funkcji (art. 432 ust. 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2020/1; współautorstwo Łukasz Duśko
 8. Przestępstwo tzw. fałszu materialnego dokumentu (wybrane zagadnienia), Palestra 2019/5; współautorstwo Łukasz Duśk
 9. Sformułowanie „podczas jazdy” jako okoliczność modalna zakazu korzystania z telefonu przez kierującego pojazdem, Paragraf na drodze 2019/4; współautorstwo Łukasz Duśko
 10. Sekwencja kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności (art. 37b k.k.) – wybrane uwagi po czterech latach funkcjonowania w polskim systemie prawnym. Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia 3/2019; współautorstwo Mateusz Korzeniak
 11. „Przestępstwo manipulacji instrumentami finansowymi – analiza jurydyczna na tle regulacji rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD II,Przegląd Prawno – Ekonomiczny nr 47 (2/2019); współautorstwo Mateusz Korzeniak
 12. Stosowanie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku kierowców zawodowych” Paragraf na Drodze 1/2019;
 13. „Domniemanie przestępnego pochodzenia mienia – jurydyczne ukształtowanie art. 45 § 2 k.k.”Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Zeszyt 1/2019; współautorstwo Mateusz Korzeniak
 14. „Przepadek przedsiębiorstwa jako nowy środek reakcji karnej”– Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 1/2019; współautorstwo Mateusz Korzeniak 
 15. „Konsekwencje wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego do niewłaściwego sądu dla dochowania terminu do jej wniesienia”, Czasopismo ADR. Arbitraż i Mediacja. Nr 3 (43) / 2018; współautorstwo Mateusz Korzeniak
 16. „Problemy wykładnicze w prawie karnym na podstawie znamienia „znaczna ilość” w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii”, Czasopismo Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer specjalny (26)/2017; współautorstwo Mateusz Korzeniak
 1. Dyskwalifikacja z egzaminu lekarskiego pod kontrolą sądu, Rzeczpospolita 9.03.2022 r; współautorstwo Bartosz Ryt
 2. Ostrzejszy zakaz handlu w niedziele. Jakie kary grożą handlowcom, którzy nie podporządkują się nowym przepisom, Dziennik Gazeta Prawna, 18.01.2022 r.; współautorstwo Łukasz Duśko 
 3. Ile punktów naprawdę grozi kierowcom, Rzeczpospolita, 11.01.2022 r.; współautorstwo Łukasz Duśko
 4. Nowelizacja kodeksu wykroczeń może pogorszyć sytuacje pokrzywdzonego, Dziennik Gazeta Prawna, 02.02.2021 r.; współautorstwo Łukasz Duśko
 5. Wprowadzenie w błąd konsumenta co do pochodzenia oferowanych produktów. Co na to prawo karne?, Rzeczpospolita (wydanie internetowe), 03.06.2020 r.; współautorstwo Łukasz Duśko
 6. Czy student może skarżyć się na swojego wykładowcę, Dziennik Gazeta Prawna, 04.06.2020 r.; współautorstwo Łukasz Duśko
 7. Uchylenie nakazów i zakazów a sprawy o wykroczenia, czyli (czy) czeka nas fala uniewinnień, Dziennik Gazeta Prawna, 18.05.2020 r.; współautorstwo Marek Bielski, Łukasz Duśko
 1. Konstrukcja hipoteki łącznej a przesłanka pokrzywdzenia wierzycieli w rozumieniu art. 527 § 1 i 2 KC, Monitor Prawniczy 2022/2
 2. Samodzielność jurysdykcyjna prokuratora w stadium przedjurysdykcyjnym procesu karnego, Monitor Prawniczy 2021/14
 3. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na odpowiedzialność karną za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, Przegląd Prawa Handlowego 2021/6
 4. Czy możliwy jest jednoczynowy zbieg sprawczych odmian nadużycia zaufania i nierzetelnej dokumentacji? Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 marca 2019 r., II AKa 20/19, Palestra 2021/4
 5. The victim – a great actor in a minor role? A comparative perspective, European Criminal Law Review 2021/1, współautorstwo Mateusz Szurman  
 6. Posłużenie się informacjami konfidencjonalnymi w toku procesu cywilnego przez bank – stronę postępowania. Rozważania na tle przestępstwa sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej, Prokuratura i Prawo 2020/10-11
 7. Karalność za wykroczenie jako okoliczność ograniczająca możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, Przegląd Prawa Handlowego 2020/8, współautorstwo Mateusz Szurman
 8. Odpowiedzialność karna notariusza za przestępstwo tzw. fałszu intelektualnego dokumentu, Rejent 2020/7, współautorstwo Mateusz Szurman
 9. Przedterminowe warunkowe zwolnienie w kontekście przyjęcia do wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej – rozważania na tle praktyki orzeczniczej, Monitor Prawniczy 2020/8, współautorstwo Mateusz Szurman
 10. Zakres temporalny uprawnienia do kierowania pojazdem na terytorium Polski w oparciu o prawo jazdy wydane w innym państwie, Paragraf na drodze 2020/2, współautorstwo Mateusz Szurman
 11. „Postępowanie karne z oskarżenia publicznego” jako przesłanka zawieszenia rektora w pełnionej funkcji (art. 432 ust. 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2020/1, współautorstwo Mateusz Szurman
 12. Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela jako znamię przestępstw opisanych w art. 300 § 1 i 2 k.k., Przegląd Sądowy 2020/1
 13. Sformułowanie „podczas jazdy” jako okoliczność modalna zakazu korzystania z telefonu przez kierującego pojazdem, Paragraf na drodze 2019/4, współautorstwo Mateusz Szurman 
 14. O tzw. przestępstwach bilansowych (wybrane zagadnienia), Monitor Prawniczy 2019/13 
 15. Niedopełnienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne jako zachowanie sprawcze czynu zabronionego z art. 218 § 1a Kodeksu karnego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2019/8
 16. Przestępstwo tzw. fałszu materialnego dokumentu (wybrane zagadnienia), Palestra 2019/5, współautorstwo Mateusz Szurman 
 17. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2018 r., II KK 411/17 (osoba trzecia w myśl art. 527 k.c.  jako podmiot zdatny do realizacji znamion przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. ), Palestra 2018/12 
 18. Podmiot przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. (wybrane zagadnienia), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2018/3, współautorstwo Michał Wszołek 
 19. Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu niedokonania opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Uwagi krytyczne na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, Paragraf na drodze, 2018/4
 20. Odpowiedzialność karna za nielegalne prowadzenie działalności bankowej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2018/2
 1. Ostrzejszy zakaz handlu w niedziele. Jakie kary grożą handlowcom, którzy nie podporządkują się nowym przepisom, Dziennik Gazeta Prawna, 18.01.2022 r., współautorstwo Mateusz Szurman
 2. Ile punktów naprawdę grozi kierowcom, Rzeczpospolita, 11.01.2022 r., współautorstwo Mateusz Szurman
 3. Nowelizacja kodeksu wykroczeń może pogorszyć sytuacje pokrzywdzonego, Dziennik Gazeta Prawna, 02.02.2021 r., współautorstwo Mateusz Szurman
 4. Wprowadzenie w błąd konsumenta co do pochodzenia oferowanych produktów. Co na to prawo karne?, Rzeczpospolita (wydanie internetowe), 03.06.2020 r., współautorstwo Mateusz Szurman 
 5. Czy student może skarżyć się na swojego wykładowcę, Dziennik Gazeta Prawna, 04.06.2020 r., współautorstwo Mateusz Szurman 
 6. Uchylenie nakazów i zakazów a sprawy o wykroczenia, czyli (czy) czeka nas fala uniewinnień, Dziennik Gazeta Prawna, 18.05.2020 r., współautorstwo Marek Bielski, Mateusz Szurman 

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez załączony formularz. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Contact Form (#3)
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue