Oferta Kancelarii

 

Przestępstwa z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Konieczność ochrony zasad uczciwego obrotu gospodarczego w warunkach gospodarki wolnorynkowej wymusiła niejako wprowadzenie regulacji prawnych przewidujących sankcję karną za nieuczciwe oraz oszukańcze zachowania, zaburzające konkurencję na rynku. Przepisy te ulokowane zostały w specjalnej ustawie – ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przewidują one odpowiedzialność karną m.in. za zachowania sprowadzające się do: 

  • ujawnienia bądź wykorzystania, wbrew ciążącemu obowiązkowi poufności, we własnej działalności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa innego podmiotu (art. 23 ust. 1);
  • ujawnienia lub wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uzyskanych bezprawnie (art. 23 ust. 2);
  • kopiowania zewnętrznej postaci produktu lub wprowadzenia takiego produktu do obrotu, co stwarza możliwość wprowadzenia w błąd klientów co do tożsamości producenta lub produktu (tzw. karalne naśladownictwo – art. 24);
  • zorganizowania systemu sprzedaży lawinowej lub kierowania takim systemem (art. 24a).

Wspominana ustawa wprowadza również wykroczenia sankcjonujące zachowanie takie jak:

  • wprowadzenie klientów w błąd co do m.in. pochodzenia, ilości, jakości, składników, i innych istotnych cech towaru lub usług, narażając tym samym klientów na szkodę (art. 25 ust. 1);
  • rozpowszechnienie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa (art. 26 ust. 2). 

Skuteczna obrona w tego rodzaju sprawach wymaga od obrońcy znajomości sposobów oraz metod prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także specyfiki konkretnej branży czy biznesu. Wynika to przede wszystkim z dwóch okoliczności. Po pierwsze, prawnik zmuszony jest zrozumieć na czym polega prowadzona przez klienta działalność gospodarcza, tak by móc precyzyjnie określić zakres dóbr, know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa, która będzie chroniona na gruncie przepisów ww. ustawy. Po drugie, granica zachowań społecznie uznawanych za dozwolone znaczne różni się w poszczególnych branżach. W rezultacie, specyfika obszaru działalności klienta wpływać może na karalność oraz stopień karygodności określonych zachowań. 

W ramach dotychczasowej praktyki nasza Kancelaria zetknęła się z wieloma istotnymi zagadnieniami z zakresu nieuczciwej konkurencji, w tym m.in.:

  • grupowego odejścia pracowników, celem założenia własnej firmy, naśladującej model działalności gospodarczej poprzedniego pracodawcy; 
  • uznania służbowej korespondencji e-mail jako tajemnicy przedsiębiorstwa, której ujawnienie może prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej; 
  • zastosowania przez podmiot konkurencyjny nielegalnych nagrań prywatnych rozmów zarządu pokrzywdzonej spółki. 

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez załączony formularz. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Contact Form (#3)
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue