PRAWO KARNO-GOSPODARCZE OFERTA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar  

Prawo karno-gospodarcze
Prawo
gospodarcze

PRZESTĘPSTWA SKARBOWE PRZECIWKO OBOWIĄZKOM PODATKOWYM (W TYM KARUZELE VAT)

Przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym stanowią całą kategorię czynów zabronionych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba przestępstw wykrywanych przez organy skarbowe – w szczególności dzięki skutecznym kontrolom skarbowym i stosowaniem tzw. kontroli krzyżowej. Tak zwana karuzela VAT stała się jednym z najczęściej wykrywanych w ostatnim czasie procederem przestępczości gospodarczej. 

Stawiane oskarżonym zarzuty dotyczące przestępczości karnoskarbowej najczęściej dotyczą następujących czynów: 

 • uchylanie się od obowiązku podatkowego – art. 54 k.k.s
 • oszustwa podatkowego – art. 56 k.k.s.
 • nieterminowej płatności podatku – art. 57 § 1 k.k.s. 
 • nierzetelne prowadzenie księgi rachunkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji, rejestru lub zapisów kasy – art. 61 § 1 k.k.s. 
 • niewystawienia faktury, wystawienia jej w sposób nieprawidłowy lub odmowy jej wydania – art. 62 § 1 k.k.s.
 • posługiwanie się nierzetelną fakturą – art. 62 § 2 k.k.s. 
 • wyłudzenie zwrotu podatku – 76 k.k.s. 

Kwalifikacja prawna powyższych przestępstw bardzo często połączona jest z art. 37 § 1 pkt  k.k.s., tj. odnoszącego się do dużej wartości uszczuplonej należności publicznoprawnej lub wartości przedmiotu przestępstwu oraz art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s, a więc działaniem w organizowanej grupie przestępczej. Są to jednocześnie przesłanki zastosowania przez sąd nadzwyczajnego obostrzenia kary. 

Jednocześnie, wydanie w dniu 24 stycznia 2013 r. przez Sąd Najwyższy uchwały 7 sędziów (sygn. akt I KZP 19/12) dotyczącej relacji przestępstw z kodeksu karnego oraz przestępstw kodeksu karnego skarbowego, niekorzystnej dla oskarżonych, spowodowało, że przestępstwa karnoskarbowe bardzo często łączone będą z przestępstwami, określonymi w kodeksie karnym – w szczególności z art. 286 § 1 k.k. (oszustwo) i art. 271a § 1 k.k. (fałszerstwo faktury). 

W naszej praktyce braliśmy udział w szeregu spraw karnoskarbowych, w których pojawiły się m.in. następujące zagadnienia prawne 

 • możliwości uznania faktury za fikcyjną w przypadku, w którym podmiot ją wystawiający był pośrednikiem, który faktycznie nie był w posiadaniu sprzedawanego towaru;
 • możliwości prowadzenia postępowania karnego w przypadku gdy negatywna decyzja podatkowa została uchylona przez sąd administracyjny;
 • możliwości stosowania art. 56 § 1 k.k.s. do tzw. „pustych” faktur i obowiązku podatkowego wynikającego art. 108 ust. 1 ustawy o VAT;
 • Możliwości przypisania odpowiedzialności w przypadku nieterminowej płatności podatku w przypadku gdy sytuacja finansowa spółki nie pozwalała na jego zapłatę. 
 • Rozpoczęcia biegu przedawnienia przy przestępstwach i wykroczeniach penalizujących nieterminowość płatności zobowiązania podatkowego. 

© Copyright 2022 Mateusz Szurman Kancelaria Adwokacka

Projekt: Prawny Marketing