Oferta Kancelarii

 

Przestępstwa związane z postępowaniami restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym

Postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe pełnią istotną rolę w systemie gospodarki wolnorynkowej. Ich podstawowym celem jest optymalne zaspokojenie wierzycieli zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego dłużnika. Obok tego postępowanie restrukturyzacyjne pozwala oddłużyć przedsiębiorstwo dłużnika i zachować je na rynku. Postępowanie upadłościowe stwarza zaś możliwość wyeliminowania dysfunkcjonalnego podmiotu z rynku, zapobiegając tym samym fali dalszych bankructw podmiotów powiązanych gospodarczo. 

Urzeczywistnienie celów tych postępowań możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy zostaną one zainicjowane w odpowiednim czasie, a ich przebieg nie będzie zakłócany destrukcyjnymi poczynaniami dłużnika. Nic więc dziwnego, że prawidłowy przebieg postępowań restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego zabezpieczony został poprzez przepisy karne penalizujące m.in. takie zachowanie jak:

  • niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według ustawy upadłościowej upadłość spółki (art. 586 k.s.h.);
  • podanie we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwych danych (art. 522 ust. 1 pr. up.);
  • nie wydanie syndykowi całego majątku wchodzącego do masy upadłości, ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów dotyczących majątku dłużnika (art. 523 ust. 1 pr. up.);
  • nie wydanie zarządcy ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów dotyczących majątku dłużnika (art. 399 pr. restr.).

Podjęcie skutecznej obrony Klienta w tego typu sprawach wymaga od obrońców doskonałej znajomości regulacji ustawy upadłościowej oraz ustawy restrukturyzacyjnej. Tylko wówczas możliwe jest precyzyjne określenie terminu obligującego do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości; zakresu danych oraz informacji, które w takim wniosku powinny się znaleźć czy składników majątkowych podlegających przekazaniu do masy. 

Kwestie te pozostają świetnie znane naszej Kancelarii, która dotychczas stanęła przed koniecznością rozstrzygnięcia m.in. następujących zagadnień prawnych:

  • czy podjęte przez dłużnika czynności w ramach wprowadzonego niedawno do polskiego porządku prawnego postępowania restrukturyzacyjnego wpływają w jakikolwiek sposób na wyrażony w ustawie upadłościowej obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • czy podlega karalności zaniechanie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy oczywistym pozostaje, że z uwagi na brak majątku dłużnika, który mógłby zostać rozdysponowanym pośród wierzycieli, wniosek ten przez sąd upadłościowy zostanie oddalony;
  • czy zachodzące w ramach ustawy upadłościowej zmiany w obrębie definicji legalnej „niewypłacalności” powinny być brane pod uwagę w procesie karnym z perspektywy oceny ustawy względniejszej. 

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez załączony formularz. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue