Oferta Kancelarii

 

Przestępstwa związane z papierami wartościowymi

Papierom wartościowym ustawodawca nadaje szczególną ochronę zdając sobie sprawę, że ich wiarygodność – podobnie jak i innych środków płatniczych – jest fundamentem zaufania do obrotu i systemu gospodarki wolnorynkowej. Z tego względu przestępstwa te zagrożone są zwykle surową karą. Przepisy, które można zakwalifikować jako odnoszące się do papierów wartościowych zostały uregulowane zarówno w Kodeksie karnym (w rozdziale XXXVII), jak i w ustawach szczególnych – np. ustawie o obligacjach oraz ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

I tak, karalne jest przykładowo: 

  • fałszerstwo i obrót fałszywym papierem wartościowym – art. 310 k.k.;
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w dokumentacji związanej z obrotem papierami wartościowymi (tzw. oszustwo kapitałowe) – art. 311 k.k.; 
  • podanie przy emisji obligacji nieprawdziwych danych, mogących wpływać na ocenę zdolności emitenta do wykonania zobowiązań– art. 90 ustawy o obligacjach;
  • sprzeniewierzenie środków pochodzących z emisji obligacji – art. 93 ustawy o obligacjach;
  • bezprawne ujawnianie i wykorzystanie informacji poufnych (tzw. insider trading) – art. 180 i 181 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Obrona w tego typu, zwykle złożonych sprawach wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa karnego,  ale także specyfiki obrotu określonymi instrumentami finansowymi oraz regulacji ekonomicznych i prawnych dotyczących rynku kapitałowego. Szersze spojrzenie pozwala bowiem dostrzec płaszczyzny, mogące wpływać na ocenę bezprawności, zawinienia czy stopnia karygodności określonego zachowania. To zaś ma znaczenie dla końcowego rozstrzygnięcia danej sprawy. 

W praktyce Kancelarii spotkaliśmy się już przykładowo z następującymi zagadnieniami prawnymi dotyczącymi papierów wartościowych:

  • konsekwencji nieprzedłożenia aktualnych sprawozdań finansowych w toku emisji obligacji. 

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez załączony formularz. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Contact Form (#3)
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue