Oferta Kancelarii

 

Przestępstwa związane z papierami wartościowymi

Papierom wartościowym ustawodawca nadaje szczególną ochronę zdając sobie sprawę, że ich wiarygodność – podobnie jak i innych środków płatniczych – jest fundamentem zaufania do obrotu i systemu gospodarki wolnorynkowej. Z tego względu przestępstwa te zagrożone są zwykle surową karą. Przepisy, które można zakwalifikować jako odnoszące się do papierów wartościowych zostały uregulowane zarówno w Kodeksie karnym (w rozdziale XXXVII), jak i w ustawach szczególnych – np. ustawie o obligacjach oraz ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

I tak, karalne jest przykładowo: 

  • fałszerstwo i obrót fałszywym papierem wartościowym – art. 310 k.k.;
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w dokumentacji związanej z obrotem papierami wartościowymi (tzw. oszustwo kapitałowe) – art. 311 k.k.; 
  • podanie przy emisji obligacji nieprawdziwych danych, mogących wpływać na ocenę zdolności emitenta do wykonania zobowiązań– art. 90 ustawy o obligacjach;
  • sprzeniewierzenie środków pochodzących z emisji obligacji – art. 93 ustawy o obligacjach;
  • bezprawne ujawnianie i wykorzystanie informacji poufnych (tzw. insider trading) – art. 180 i 181 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Obrona w tego typu, zwykle złożonych sprawach wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa karnego,  ale także specyfiki obrotu określonymi instrumentami finansowymi oraz regulacji ekonomicznych i prawnych dotyczących rynku kapitałowego. Szersze spojrzenie pozwala bowiem dostrzec płaszczyzny, mogące wpływać na ocenę bezprawności, zawinienia czy stopnia karygodności określonego zachowania. To zaś ma znaczenie dla końcowego rozstrzygnięcia danej sprawy. 

W praktyce Kancelarii spotkaliśmy się już przykładowo z następującymi zagadnieniami prawnymi dotyczącymi papierów wartościowych:

  • konsekwencji nieprzedłożenia aktualnych sprawozdań finansowych w toku emisji obligacji. 

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez załączony formularz. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue