Oferta Kancelarii

 

Przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym (w tym karuzele VAT)

Przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym stanowią szeroką kategorię czynów zabronionych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba przestępstw wykrywanych przez organy skarbowe – w szczególności dzięki skutecznym kontrolom skarbowym i stosowaniem tzw. kontroli krzyżowej. Tzw. karuzela VAT stała się jednym z najczęściej wykrywanych w ostatnim czasie procederem w ramach przestępczości gospodarczej. 

Stawiane oskarżonym zarzuty dotyczące przestępczości karnoskarbowej najczęściej obejmują następujące czyny: 

 • uchylanie się od obowiązku podatkowego (art. 54 k.k.s.)
 • oszustwa podatkowego (art. 56 k.k.s.)
 • nieterminowej płatności podatku (art. 57 § 1 k.k.s.) 
 • nierzetelne prowadzenie księgi rachunkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji, rejestru lub zapisów kasy (art. 61 § 1 k.k.s.) 
 • niewystawienia faktury, wystawienia jej w sposób nieprawidłowy lub odmowy jej wydania (art. 62 § 1 k.k.s.)
 • posługiwanie się nierzetelną fakturą (art. 62 § 2 k.k.s.)
 • wyłudzenie zwrotu podatku (76 k.k.s.).

Kwalifikacja prawna powyższych przestępstw bardzo często łączy się z art. 37 § 1 pkt 1 k.k.s., tj. odnoszącego się do dużej wartości uszczuplonej należności publicznoprawnej lub wartości przedmiotu przestępstwu oraz art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s, a więc działaniem w organizowanej grupie przestępczej. Są to jednocześnie przesłanki zastosowania przez sąd nadzwyczajnego obostrzenia kary. 

Jednocześnie, wydanie w dniu 24 stycznia 2013 r. przez Sąd Najwyższy uchwały 7 sędziów (sygn. akt I KZP 19/12) dotyczącej relacji przestępstw z Kodeksu karnego oraz przestępstw skarbowych z Kodeksu karnego skarbowego, niekorzystnej dla oskarżonych, spowodowało, że przestępstwa skarbowe bardzo często łączone są z przestępstwami określonymi w Kodeksie karnym – w szczególności z art. 286 § 1 k.k. (oszustwo) i art. 271a § 1 k.k. (fałszerstwo faktury). 

W naszej praktyce braliśmy udział w szeregu spraw karnoskarbowych, w których pojawiły się m.in. następujące zagadnienia prawne:

 • możliwości uznania faktury za fikcyjną w przypadku, w którym podmiot ją wystawiający był pośrednikiem, który faktycznie nie był w posiadaniu sprzedawanego towaru;
 • możliwości prowadzenia postępowania karnego w przypadku, gdy negatywna decyzja podatkowa została uchylona przez sąd administracyjny;
 • możliwości stosowania art. 56 § 1 k.k.s. do tzw. „pustych” faktur i obowiązku podatkowego wynikającego art. 108 ust. 1 ustawy o VAT;
 • możliwości przypisania odpowiedzialności w przypadku nieterminowej płatności podatku w przypadku, gdy sytuacja finansowa spółki nie pozwalała na jego zapłatę; 
 • rozpoczęcia biegu przedawnienia przy przestępstwach i wykroczeniach penalizujących nieterminowość płatności zobowiązania podatkowego. 

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez załączony formularz. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue