Oferta Kancelarii

 

Przestępstwa rachunkowe

Mimo silnej ochrony informacji poufnych i tajemnicy dotyczących sytuacji gospodarczych i finansowych przedsiębiorstw, w pewnym zakresie ustawodawca nakłada na podmioty te obowiązki informacyjne. Wynika to z konieczności dbania o sprawność obrotu gospodarczego oraz prawidłowość wykonywania ustawowych obowiązków przez organy państwowe.

Z tego względu, wprowadzono penalizacje zachowań polegających na przekazywaniu informacji nieprawdziwych, nierzetelnych bądź niepełnych.

Na gruncie ustawy o rachunkowości dezinformacji w sektorze gospodarczym zapobiegać mają w szczególności opisane w art. 77 oraz art. 79 przepisy karne sankcjonujące:

  • nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy lub podawanie w tych księgach nierzetelnych danych (art. 77 pkt 1);
  • niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych (art. 77 pkt 2);
  • nie poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta (art. 79 pkt 1);
  • nie złożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia (art. 79 pkt 3);
  • nie złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym (art. 79 pkt 4). 

Celem penalizacji tego typu zachowań jest w szczególności ochrona uczestników obrotu gospodarczego i zagwarantowanie im możliwości zapoznania się z rzeczywistymi danymi co do sytuacji majątkowej i gospodarczej określonego kontrahenta. Z tego też względu ustawodawca przykłada dużą wagę do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz terminowego sporządzania sprawozdania finansowego przez podmiot zobowiązany, jak również do prawdziwości zawartych w nich danych. 

Analiza dostępnych statystyk publikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości pozwala zauważyć, że w ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania organów ścigania tego rodzaju przestępczością. Miało to także wpływ na zakres spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię. Wśród najbardziej zwracających uwagę zagadnień, z jakimi do tej pory przyszło nam się zmierzyć wyróżnić można:

  • czy w świetle ustawy o rachunkowości w spółce, w której otwarte zostało postępowania sanacyjne i w której zarządowi pozostawiony został do sprawowania zwykły zarząd kierownikiem jednostki, a tym samym osobą zobowiązaną do podpisania sprawozdań finansowych jest zarządca masy sanacyjnej czy też zarząd spółki,
  • czy zaniechanie sporządzenia sprawozdania finansowego w spółce nieprowadzącej w żadnym zakresie działalności gospodarczej, ograniczającej swoją działalność do czynności administracyjnych jest społecznie szkodliwe w stopniu uzasadniającym odpowiedzialność karną;
  • czy karalne pozostaje zaniechanie poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy kierownik jednostki, ze względu na brak dostatecznej wiedzy w zakresie księgowości i rachunkowości, nie był w stanie samodzielnie sporządzić sprawozdania finansowego, a jednocześnie sytuacja finansowa jednostki nie pozwalała na powierzenie tego obowiązku wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez załączony formularz. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Contact Form (#3)
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue