Oferta Kancelarii

 

Działanie na szkodę spółki

Przestępstwo niegospodarności (zwane również przestępstwem nadużycia zaufania lub działania na szkodę spółki) polega na nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez osobę zobowiązaną do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu. Warunkiem odpowiedzialności karnej jest aby zachowanie to skutkowało wyrządzeniem szkody w majątku zarządzanego podmiotu bądź generowało niebezpieczeństwo wystąpienia takiej szkody. 

Możliwość przypisania odpowiedzialności karnej warunkowana jest dowodowym wykazaniem przez organy postępowania karnego następujących okoliczności:

 • czy potencjalny sprawca jest osobą obowiązaną na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowym lub działalnością gospodarczą innego podmiotu;
 • czy osoba ta dopuściła się zachowania polegającego na nadużyciu udzielonych jej uprawnień lub nie dopełniła ciążących na niej obowiązków;
 • czy zachowanie to skutkowało wyrządzeniem szkody w majątku zarządzanego podmiotu w wysokości znacznej (tj. przekraczającej kwotę 200.000,00 zł) lub wielkiej (tj. przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł) bądź czy generowało niebezpieczeństwo wystąpienia takich szkód. 

Przestępstwa nadużycia zaufania dopuścić można się zarówno umyślnie (§ 1, § 1a, § 2, § 3), jak i nieumyślnie (§ 4). 

Bardzo szeroko ujęte znamiona określające czynność sprawczą (tj. „nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków”), a także możliwość nieumyślnego działania sprawcy powodują, że przestępstwo to jest jednym z najczęściej spotykanych w praktyce jeśli chodzi o przestępczość gospodarczą. Stawiane menadżerom zarzuty obejmują nie tylko celowe działania na szkodę spółek, lecz także podjęcie zbyt ryzykownych decyzji w procesie inwestycyjnym czy fiasko określonego przedsięwzięcia gospodarczego. 

Wszystko to sprawia, że skuteczna obrona przed zarzutem niegospodarności wymaga od obrońcy znajomości sposobów oraz metod prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także specyfiki konkretnej branży czy biznesu. Zorientowanie w tych kwestiach pozwala obrońcy na czynny udział w prowadzonym postępowaniu dowodowym (m.in. poprzez możliwość precyzyjnego oraz dokładnego określenia tezy dowodowej we wniosku dowodowym czy pozyskiwanie prywatnych opinii biegłych), nie ograniczający się jedynie do odzewu na czynności podejmowane przez prokuraturę czy sąd. 

W swojej praktyce prawnicy Kancelarii spotkali się z wieloma doniosłymi praktycznie problemami. Przykładowo dotyczącymi: 

 • zawierania indywidualnych umów pomiędzy spółką a jej zarządem lub wspólnikami;
 • działań podejmowanych w ramach grup spółek oraz holdingów;
 • czynności przedsiębranych przez zarząd spółki na szkodę wspólników mniejszościowych;
 • możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pełnomocnika spółki, członka rady nadzorczej oraz wspólników spółki;
 • metody ustalania wysokości powstałej szkody (m.in. w kontekście utraconych korzyści oraz obowiązków podatkowych);
 • fikcyjności określonych zdarzeń gospodarczych; 
 • oceny zasadności podejmowania określonych działań gospodarczych z perspektywy sytuacji na rynku właściwym;
 • możliwości zastosowania stanu wyższej konieczności w ramach przedsięwzięć gospodarczych. 

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez załączony formularz. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Contact Form (#3)
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue