PRAWO KARNO-GOSPODARCZE OFERTA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar  

PRZESTĘPSTWA Z USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Konieczność ochrony zasad uczciwego obrotu gospodarczego w warunkach gospodarki wolnorynkowej wymusiła niejako wprowadzenie regulacji prawnych przewidujących sankcję karną za nieuczciwe oraz oszukańcze zachowania, zaburzające konkurencję na rynku. Przepisy te ulokowane zostały w specjalnej ustawie – ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przewidują one odpowiedzialność karną m.in. za zachowania sprowadzające się do: 

  • ujawnienia bądź wykorzystania, wbrew ciążącemu obowiązkowi poufności, we własnej działalności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa innego podmiotu (art. 23 ust. 1);
  • ujawnienia lub wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uzyskanych bezprawnie (art. 23 ust. 2);
  • kopiowania zewnętrznej postaci produktu lub wprowadzenia takiego produktu do obrotu, co stwarza możliwość wprowadzenia w błąd klientów co do tożsamości producenta lub produktu (tzw. karalne naśladownictwo – art. 24);
  • zorganizowania systemu sprzedaży lawinowej lub kierowania takim systemem (art. 24a).

Wspominana ustawa wprowadza również wykroczenia sankcjonujące zachowanie takie jak:

  • wprowadzenie klientów w błąd co do m.in. pochodzenia, ilości, jakości, składników, i innych istotnych cech towaru lub usług, narażając tym samym klientów na szkodę (art. 25 ust. 1);
  • rozpowszechnienie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa (art. 26 ust. 2). 

Skuteczna obrona w tego rodzaju sprawach wymaga od obrońcy znajomości sposobów oraz metod prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także specyfiki konkretnej branży czy biznesu. Wynika to przede wszystkim z dwóch okoliczności. Po pierwsze, prawnik zmuszony jest zrozumieć na czym polega prowadzona przez klienta działalność gospodarcza, tak by móc precyzyjnie określić zakres dóbr, know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa, która będzie chroniona na gruncie przepisów ww. ustawy. Po drugie, granica zachowań społecznie uznawanych za dozwolone znaczne różni się w poszczególnych branżach. W rezultacie, specyfika obszaru działalności klienta wpływać może na karalność oraz stopień karygodności określonych zachowań. 

W ramach dotychczasowej praktyki nasza Kancelaria zetknęła się z wieloma istotnymi zagadnieniami z zakresu nieuczciwej konkurencji, w tym m.in.:

  • grupowego odejścia pracowników, celem założenia własnej firmy, naśladującej model działalności gospodarczej poprzedniego pracodawcy; 
  • uznania służbowej korespondencji e-mail jako tajemnicy przedsiębiorstwa, której ujawnienie może prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej; 
  • zastosowania przez podmiot konkurencyjny nielegalnych nagrań prywatnych rozmów zarządu pokrzywdzonej spółki. 

© Copyright 2022 Mateusz Szurman Kancelaria Adwokacka

Projekt: Prawny Marketing